Algemene Voorwaarden DVLvanLoon/Rolsteiger.net gevestigd te Schagen, KvK nr.37076215 te Alkmaar.
Algemene Voorwaarden van DVLvan Loon/Rolsteiger.net
Nader te noemen DVLvan Loon/Rolsteiger.net

1. Algemeen
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van DVLvan Loon/Rolsteiger.net vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door DVLvan Loon/Rolsteiger.net schriftelijk is bevestigd. Bedingen, die de kern van de prestatie willen weergeven worden nader overeengekomen middels een door DVLvan Loon/Rolsteiger.net op te stellen opdracht bevestiging.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Schagen, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel binden DVLvan Loon/Rolsteiger.net niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

1.5 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen, een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DVLvan Loon/Rolsteiger.net met haar opdrachtgever te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden DVLvan Loon/Rolsteiger.net slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. DVLvan Loon/Rolsteiger.net is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door DVLvan Loon/Rolsteiger.net gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk doorDVLvan Loon/Rolsteiger.net gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door DVLvan Loon/Rolsteiger.net opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. verpakking en verzendkosten en/of ander op de goederen of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is DVLvan Loon/Rolsteiger.net niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt DVLvan Loon/Rolsteiger.net zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent.

2.7 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen of drukwerk. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.8 Wijziging van opgeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal DVLvan Loon/Rolsteiger.net gerechtigd zijn om opgetreden verhoudingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor DVLvan Loon/Rolsteiger.net kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.9 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan DVLvan Loon/Rolsteiger.net het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

2.10 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 10 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van DVLvan Loon/Rolsteiger.net worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

2.11 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten DVLvan Loon/Rolsteiger.net niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

2.12 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net terug te zenden, bij gebreke waarvan DVLvan Loon/Rolsteiger.net het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

2.13 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

3. Opdrachten
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. DVLvan Loon/Rolsteiger.net is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door DVLvan Loon/Rolsteiger.net zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs opgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden DVLvan Loon/Rolsteiger.net eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.7 DVLvan Loon/Rolsteiger.net behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.8 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.9 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor opbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

3.10 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

3.11 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 3.10 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

4. Levering en uitvoering van de opdracht
4.1 In het geval van levering van goederen, drukwerk of materialen door de opdrachtgever is DVLvan Loon/Rolsteiger.net, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van DVLvan Loon/Rolsteiger.net, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen, drukwerk of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

4.2 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is DVLvan Loon/Rolsteiger.net, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van DVLvan Loon/Rolsteiger.net, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

4.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van DVLvan Loon/Rolsteiger.net, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geïnde tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever DVLvan Loon/Rolsteiger.net bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door DVLvan Loon/Rolsteiger.net schriftelijk is bevestigd.

4.6 Het eventueel door DVLvan Loon/Rolsteiger.net te verwerken materiaal, goederen, drukwerk en/of de door DVLvan Loon/Rolsteiger.net te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van DVLvan Loon/Rolsteiger.net een niet-franco zending te weigeren.

4.7 De door DVLvan Loon/Rolsteiger.net te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van DVLvan Loon/Rolsteiger.net.

4.8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.9 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen, drukwerk etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij DVLvan Loon/Rolsteiger.net wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

4.11 Alle leveringstijden worden door DVLvan Loon/Rolsteiger.net steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van DVLvan Loon/Rolsteiger.net eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.12 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever even wel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net kennis geeft, onverminderd het recht van DVLvan Loon/Rolsteiger.net om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat DVLvan Loon/Rolsteiger.net omgaand uitspraak doet of zij al of met van dit recht gebruik wenst te maken.

4.13 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met DVLvan Loon/Rolsteiger.net voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever
onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.14 Ten onrechte aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.15 DVLvan Loon/Rolsteiger.net is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van DVLvan Loon/Rolsteiger.net een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.16 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens DVLvan Loon/Rolsteiger.net bij opdrachtgever te werk gesteld of met door of namens DVLvan Loon/Rolsteiger.net bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000, - euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.17 Indien DVLvan Loon/Rolsteiger.net goederen of gegevens (al dan niet door DVLvan Loon/Rolsteiger.net vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die DVLvan Loon/Rolsteiger.net gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.18 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van DVLvan Loon/Rolsteiger.net te stellen.

4.19 De bijvoeging “circa” of “ca” geeft de opdrachtgever het recht 2,5% meer of minder te leveren.

4.20 Bij levering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever worden de verpakking, inschiet en afval van snijden, stansen e.d. eigendom van DVLvan Loon/Rolsteiger.net.

4.21 DVLvan Loon/Rolsteiger.net verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.22 Indien tijdens de uitvoering van een door DVLvan Loon/Rolsteiger.net aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer-of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door DVLvan Loon/Rolsteiger.net reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.23 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van DVLvan Loon/Rolsteiger.net, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.24 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de DVLvan Loon/Rolsteiger.net medewerkers als jegens DVLvan Loon/Rolsteiger.net om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de DVLvan Loon/Rolsteiger.net medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de DVLvan Loon/Rolsteiger.net medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

4.25 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5. Overschrijding leveringstermijn
5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door DVLvan Loon/Rolsteiger.net over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereedmaken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met DVLvan Loon/Rolsteiger.net overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a.zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan DVLvan Loon/Rolsteiger.net van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal DVLvan Loon/Rolsteiger.net daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting DVLvan Loon/Rolsteiger.net het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. Klachten en Garantie
6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
DVLvan Loon/Rolsteiger.net is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van DVLvan Loon/Rolsteiger.net als bindend.

6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.3 Opdrachtgever zal alle door DVLvan Loon/Rolsteiger.net voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door DVLvan Loon/Rolsteiger.net in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.4 Indien DVLvan Loon/Rolsteiger.net een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van DVLvan Loon/Rolsteiger.net de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

6.5 DVLvan Loon/Rolsteiger.net aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net niet, met name zal DVLvan Loon/Rolsteiger.net in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.8 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen of drukwerk geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

6.9 Op geleverde goederen is DVLvan Loon/Rolsteiger.net nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net verstrekte garantie.

6.10 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de DVLvan Loon/Rolsteiger.net geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

6.11 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen, noch na afloop van de garantieperiode.

7. Aansprakelijkheid

7.1 DVLvan Loon/Rolsteiger.net draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door DVLvan Loon/Rolsteiger.net te verrichten werkzaamheden of levering, of een evenredig deel daar van.

7.2 Opdrachtgever is gehouden DVLvan Loon/Rolsteiger.net schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen DVLvan Loon/Rolsteiger.net instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.3 In geen geval aanvaart DVLvan Loon/Rolsteiger.net aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtige gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7.4 DVLvan Loon/Rolsteiger.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest of andere verborgen chemicaliën; hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van bouwwerken, hetzij bij de aankoop van grond.

7.5 Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering van rekening van tweede of meer natuurlijk of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst adhoc voortvloeiende verplichting.

7.6 Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij DVLvan Loon/Rolsteiger.net in en buiten recht voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.

7.8 DVLvan Loon/Rolsteiger.net verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen, als mede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

7.9 Adviezen worden door DVLvan Loon/Rolsteiger.net naar beste weten en geheel te goeden trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.10 Indien de opdrachtgever DVLvan Loon/Rolsteiger.net opdracht geeft tot het verrichten van evaluatie van de verrichte werkzaamheden of tot resultaatmeting en tot het afstemmen van verdere werkzaamheden op deze evaluatie of resultaatmeting, wordt door DVLvan Loon/Rolsteiger.net slechts aansprakelijkheid genomen voor de werkzaamheden van alle door of namens DVLvan Loon/Rolsteiger.net bij een bepaalde opdracht (of een onderdeel daar van) betrokken personeel gedurende een werkshift wordt derhalve door DVLvan Loon/Rolsteiger.net geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

7.11 Evenmin aanvaardt DVLvan Loon/Rolsteiger.net enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

7.12 In geen geval zal DVLvan Loon/Rolsteiger.net verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade.

7.13 DVLvan Loon/Rolsteiger.net is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

7.14 DVLvan Loon/Rolsteiger.net aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met DVLvan Loon/Rolsteiger.net gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door DVLvan Loon/Rolsteiger.net verrichten of te verrichten diensten:
- Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

8.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt DVLvan Loon/Rolsteiger.net voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van DVLvan Loon/Rolsteiger.net zouden worden onttrokken.

8.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van DVLvan Loon/Rolsteiger.net de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net zal cederen. Opdrachtgever verleent DVLvan Loon/Rolsteiger.net reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
8.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derden.

8.5 DVLvan Loon/Rolsteiger.net is ten alle tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DVLvan Loon/Rolsteiger.net niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 500 euro voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9. Eigendomsrecht en Copyright
9.1 DVLvan Loon/Rolsteiger.net behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q.tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

9.3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van DVLvan Loon/Rolsteiger.net afkomstige of door DVLvan Loon/Rolsteiger.net gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van DVLvan Loon/Rolsteiger.net, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten - openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begreep - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net voorbehouden.

10. Betalingen
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de menig van DVLvan Loon/Rolsteiger.net daarvoor in aanmerking komt, kan zijn betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. DVLvan Loon/Rolsteiger.net is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of dezen tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijk rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, welke DVLvan Loon/Rolsteiger.net moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 125 Euro.

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door DVLvan Loon/Rolsteiger.net doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerst verzoek van DVLvan Loon/Rolsteiger.net zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan DVLvan Loon/Rolsteiger.net cederen. Opdrachtgever verleent DVLvan Loon/Rolsteiger.net reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 eacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft DVLvan Loon/Rolsteiger.net het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door DVLvan Loon/Rolsteiger.net te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens te krijgen terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling, dient plaats te vinden, indien DVLvan Loon/Rolsteiger.net aanleiding ziet zulks te verlangen.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door DVLvan Loon/Rolsteiger.net ingediende factuur te voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Indien op een door DVLvan Loon/Rolsteiger.net ingediende factuur als betalingsspecificatie is vermeld dat een percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde geblokkeerde rekening (g-rekening) en dat het als dan overgebleven percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde vrije rekening van DVLvan Loon/Rolsteiger.net, is de opdrachtgever gebonden zich aan bovenstaande te conformeren. Voor zover de opdrachtgever zich in zijn betalingen niet of slechts
gedeeltelijk richt naar de betalingsspecificaties, zijn deze betalingen vooralsnog niet bevrijdend; tevens is DVLvan Loon/Rolsteiger.net gerechtigd te handelen zoals verwoord in artikel 10.3 voor hetzij de geblokkeerde rekening (g-rekening), hetzij de vrije rekening van DVLvan Loon/Rolsteiger.net.

11. Geschillen
Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
Op alle overeenkomsten en transacties van DVLvan Loon/Rolsteiger.net is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12. Slotbepaling.
12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij DVLvan Loon/Rolsteiger.net.